چگونه پس از شکست انگیزه دستیابی به هدف مان را ایجاد کنیم؟

واقعیت این است که افکار ما در مورد معنای زندگی موفق، تحت تأثیر عوامل بیرونی خانواده ، دوستان و محیط اطراف ما شکل گرفته است. قبل از اینکه برای رسیدن به هدف خود سخت تلاش کنید، باید مطمئن شوید که اهدافی که ایجاد می کنید با چشم انداز شما برای یک زندگی موفق همخوانی دارد. این که […]