۱۵ خصوصیت افراد منفی گرا

عدم اعتماد به نفس، غم و اندوه، بی اعتمادی و اضطراب یک ترکیب سمی را به وجود می آورد. احتمالاً تعجب می‌کنید که چگونه یک نفر می‌تواند با چنین ترکیب سمی درونش زنده بماند ! این ترکیب سمی درون افراد منفی گرا جریان دارد و آن ها در اطراف ما وجود دارند و اجتناب از […]