۱۰ دلیل بی انگیزگی مردم و راهکارهای مقابله با آن

چند بار تا به حال به خود گفته اید که قرار است کاری را انجام دهید اما در نهایت به دلیل نداشتن انگیزه کافی آن را دنبال نمی کنید؟ شما در نهایت بدون انجام دادن برنامه خود، آن ها را پشت گوش می اندازید و به جایش زمان ارزشمند خود را هر می دهید. ولی […]